Iegādes noteikumi

Vispārējie noteikumi

Vispārējie noteikumi ir distances līgums, kas nosaka atsevišķa tūrisma pakalpojuma rezervācijas pirkšanas kārtību starp SIA „MR” un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Klients).

Vispārējo noteikumu ietvaros lietoto terminu nozīmes:
Akcija – SIA “MR” tīmekļa vietnē piedāvātā un izsludinātā iespēja iegādāties Tūrisma pakalpojuma rezervāciju uz īpaši izdevīgiem noteikumiem;
Individuālais tūrisma līgums – līgums par atsevišķu tūrisma pakalpojumu starp MR un pakalpojuma izmantotāju (tūristu), kas var būt gan Klients (šī Līguma izpratnē), gan Trešā persona;
Īpašās vajadzības un piezīmes – Klienta izteiktās un atzīmētās īpašās prasības/vajadzības, kuras Klients dara zināmas Rezervācijas laikā pirms Pirkuma maksas apmaksāšanas un kuru cena neietilpst Tūrisma pakalpojuma kopējā cenā, kas bija norādīta Tīmekļa vietnē, izvēloties attiecīgo Tūrsima pakalpojumu;
Klienta konts – uz Klienta vārda jebkurā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta Pirkuma maksas apmaksa. Klients ir tiesīgs veikt Pirkuma maksas apmaksu, izmantojot kādu citu, Klienta izvēlētu apmaksas veidu;
Klients – Vispārējo noteikumu 1.1.p. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Līgumu kā pircējs;
Līguma priekšmets – SIA “MR” piedāvātā (tajā skaitā arī Akcijā piedāvātā) Tūrisma pakalpojuma rezervācija, ko SIA “MR” pārdod Klientam Tīmekļa vietnē un, ko pēc iegādes Klientam nav tiesības apmainīt pret citu piedāvāto Tūrisma pakalpojuma rezervāciju, izņemot Individuālajā tūrisma līgumā minētajā gadījumā un saskaņā ar Individuālā tūrisma līguma nosacījumiem;
Līgums – starp SIA “MR” un Klientu Vispārējos noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā noslēgtais Tūrisma pakalpojuma rezervācijas pirkuma līgums, kura noteikumi ir ietverti Vispārējos noteikumos;
Pārdevējs – SIA “MR”;
Pirkuma maksa – SIA “MR” pārdodamā Tūrisma pakalpojuma rezervācijas pirkšanas cena (ieskaitot visus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas), ko Klients samaksā SIA “MR” par Tūrisma pakalpojuma rezervāciju;
Puse/s – Klients vai/un SIA “MR” kopā;
Rezervācija – Klienta izvēlētā Tūrisma pakalpojuma pieteikšana SIA “MR”, izmantojot SIA “MR” Tīmekļa vietni;
Rezervācijas apstiprinājums – SIA “MR” elektroniski nosūtīta informācija Klientam (uz Klienta e-pastu) par Tūrisma pakalpojuma pieteikuma saņemšanu pēc tam, kad Klients atbilstoši Līgumam veicis rezervāciju SIA “MR” Tīmekļa vietnē;
Tīmekļa vietne – SIA “MR” interneta tīkla vietne ar adresi braucamkopa.lv, kurā elektroniski reģistrējoties un noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt Vispārējiem noteikumiem, kā arī Individuālā tūrisma līguma noteikumiem, ja pats izmantos nopirkto Tūrisma pakalpojumu;
SIA “MR” – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MR” vienotās reģistrācijas Nr LV 44103130848, juridiskā adrese: Engures nov., Engures pag., Engure, Selgas iela 13, LV-3113 e-pasta adrese: info@braucamkopa.
SIA “MR” konts – Tīmekļa vietnē norādītais SIA “MR” bankas konts;
Trešā persona – jebkura persona, kura nav Līguma puse;
Tūrisma pakalpojuma kopējā cena – Tīmekļa vietnē norādītā atsevišķa tūrisma pakalpojuma cena (ieskaitot visus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas), kas būs jāmaksā par Tūrisma braucienu kopā un kurā ietilpst rezervācijas Pirkuma maksa;
Tūrisma pakalpojums – Tīmekļa vietnē norādītais atsevišķs tūrisma pakalpojums (tajā skaitā arī Akcijā piedāvātais).

1. Līguma noslēgšana un spēkā stāšanās.
1.1. Lai noslēgtu Līgumu, Klients apliecina, ka Klients ir rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.
1.2. Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas. Piekrītot Līguma nosacījumiem Klients var izvēlēties dot nepārprotamu piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu informāciju no SIA “MR” un šādā gadījumā SIA “MR” ir tiesības zvanīt uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no stacionāro vai mobilo sakaru operatoriem, kā arī sūtīt informāciju uz Klietna norādīto e-pasta adresi.
1.3. Klients ar Līguma un Individuālā tūrisma līguma noteikumiem (tajā skaitā ar konkrētā brauciena programmu) iepazīstas pirms rezervācijas apmaksas un tās apstiprinājuma saņemšanas.
1.4. Līgums (tādā redakcijā, kāda tikusi publicēta Tīmekļa vietnē uz Tūrisma pakalpojuma rezervācijas pieprasījuma iesniegšanas brīdi) stājas spēkā brīdī, kad Klients Tīmekļa vietnē ir akceptējis Līguma un Individuālā tūrisma līguma noteikumus un SIA “MR” ir nosūtījis rezervācijas apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
1.5. Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā noslēgtais Līgums apliecina, ka Klients vēlas iegādāties Tūrisma pakalpojuma rezervāciju saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Klients ir pilnībā iepazinies gan ar Vispārējiem noteikumiem, gan ar Individuālā tūrisma līguma noteikumiem, kā arī katrā Akcijā norādītajiem noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.
1.6. Klients var pirkt Tūrisma pakalpojuma rezervāciju sev un/vai Trešajai personai par labu. Visas saistības, kas rodas Līguma ietvaros ir tikai starp Klientu un MR un neattiecas uz Trešo personu.
2. Tūrisma pakalpojuma rezervācijas iegāde un pirkuma apmaksa.
2.1. SIA “MR” Tīmekļa vietnē pie katra Tūrisma pakalpojuma tiek norādīta Tūrisma pakalpojuma kopējā cena (ieskaitot visus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas). Klients var pirkt Tūrisma pakalpojuma rezervāciju vienlaicīgi vairākām personām.
2.2. Pirkuma maksas minimālais apjoms sastāda 100% no Tūrisma pakalpojuma kopējās cenas apjoma.
2.3. Pirkuma maksa, kas norādīta SIA “MR” Tīmekļa vietnē, brīdī, kad Klients šo Tīmekļa vietni lieto, ir spēkā līdz termiņam, kas norādīts pie Tūrisma pakalpojuma kopējās cenas vai, ja tāda nav, – līdz Tūrisma pakalpojuma sākuma datumam.
2.4. Klients Rezervācijas procesa laikā pirms Pirkuma maksas apmaksas var izteikt Īpašās vajadzības un piezīmes tam paredzētās vietās. Klienta izteiktās Īpašās vajadzības un piezīmes ir papildinājums Tūrisma pakalpojumam, tāpēc to cena neietilps Tūrisma pakalpojuma kopējā cenā, kas norādīta Tīmekļa vietnē. Šo īpašo vajadzību cena tiek izdalīta Klientam redzamā veidā pirms Pirkuma maksas apmaksas. Tā pat šo vajadzību nodrošināšana nav obligāts SIA “MR” pienākums un tās var tikt nepiedāvātas Klientam.
2.5. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu, Klients iesniedz SIA “MR” Tūrisma pakalpojuma rezervācijas pieprasījumu un veic Pirkuma apmaksu vai arī piekrīt, ka SIA “MR” rezervē naudas līdzekļus no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes Pirkuma maksas apmērā. Ja SIA “MR” rezervē naudas līdzekļus Pirkuma maksas apmērā no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes, Klients piekrīt minēto naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz SIA “MR” kontu, nekavējoties pēc tam, kad pārdoto Tūrisma pakalpojuma rezervāciju skaits ir sasniedzis Individuālajā tūrisma līgumā vai Akcijā norādīto rezervāciju minimālo skaitu. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa tikusi ieskaitīta SIA “MR” kontā.
2.6. Pēc tam, kad SIA “MR” ir saņēmusi Klienta Rezervācijas pieteikumu, tā nosūta Klientam uz tā norādīto e-pasta adresi rezervācijas apstiprinājumu.
2.7. SIA “MR” atmaksā Klientam Pirkuma maksu gadījumā, ja pēc Akcijā norādītajām Akcijas darbības beigām vai Individuālajā tūrisma līgumā norādītā grupas savākšanai nepieciešamā termiņa beigām pārdoto rezervāciju skaits nav sasniedzis nepieciešamo grupas dalībnieku minimālo skaitu, pārskaitot Pirkuma maksu uz Klienta kontu vai citu Klienta norādīto kontu (ja Klients Pirkuma maksas apmaksai ir izmantojis citu Klienta izvēlētu samaksas veidu), vai arī atceļ naudas līdzekļu rezervāciju no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes 12 dienu laikā no Akcijā norādītajām Akcijas darbības beigām vai Individuālajā tūrisma līgumā norādītā paziņojuma par Tūrisma pakalpojuma atcelšanu nosūtīšanas datuma.
2.8. Ja SIA “MR” atceļ Tūrisma pakalpojuma rezervāciju, kuru Klients ir apmaksājis, un šī atcelšana nav saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem (skatīt 4.6.p), SIA “MR” atmaksā Klientam Pirkuma maksu, pārskaitot Pirkuma maksu uz Klienta kontu vai citu Klienta norādīto kontu (ja Klients Pirkuma maksas apmaksai ir izmantojis citu Klienta izvēlētu samaksas veidu), vai arī atceļ naudas līdzekļu rezervāciju no Klienta konta vai Klienta kredītkartes/debetkartes 14 dienu laikā no Akcijā norādītajām Akcijas darbības beigām vai Individuālajā tūrisma līgumā norādītā paziņojuma par Tūrisma pakalpojuma atcelšanu nosūtīšanas datuma.

2.9. Iegādājoties tūrisma pakalpojumu, Klients ir informēts un iepazinies ar Izpildītāja Privātuma politiku, kas ir detalizēti aprakstīta un publiski pieejama Izpildītāja mājas lapā, vietnē: www.braucamkopa.lv; apstiprina savu personas datu izmantošanu  tūrisma pakalpojumu sniegšanai un īstenošanai.
3. Atteikuma tiesības.
3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, tādā veidā arī atsakoties no iegādātās Tūrisma pakalpojuma rezervācijas, nosūtot uz SIA “MR” pa pastu (uz SIA “MR” fizisko adresi) vai e-pastu info@braucamkopa.lv rakstveida iesniegumu (brīvā formā, ievērojot 3.2.apakšpunktā minētās prasības) par savu atteikuma tiesību izmantošanu.
3.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Klientam ir pienākums norādīt šādas ziņas:
3.2.1. Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu vai citu nepārprotamas identifikācijas numuru;
3.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;
3.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
3.2.4. Klienta parakstu (iesniegumam pa pastu vai elektroniskais paraksts, ja tāds ir, iesniegumam
uz e-pastu).
3.3. Ja Klients izmanto savas Vispārējo noteikumu 3.1.p. paredzētās atteikuma tiesības, SIA “MR” iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad Klients nosūtījis rakstisku atteikumu, vai 7 dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksā Klientam visas viņa veiktās iemaksas.
3.4. Klients nevar izmanot atteikuma tiesības un atgūt visas veiktās iemaksas, ja šī Līguma kārtībā rezervētā Tūrisma pakalpojuma izpilde ar Klienta piekrišanu sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām.
4. Atbildība.
4.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību, kuras viņš, saskaņā ar Līguma noteikumiem, sniedzis, reģistrējoties SIA “MR” Tīmekļa vietnē vai rezervācijas pieprasījumā.
Klients ir atbildīgs arī par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību par Trešo personu, ja Tūrisma pakalpojuma rezervāciju veic par labu šai Trešajai personai.
4.2. Klients ir atbildīgs par apdrošināšanas nodrošināšanu sev.
4.3. Ja Klients Tūrisma pakalpojuma rezervāciju iegādājas Trešajai personai, tad Klienta pienākums ir iepazīstināt šo Trešo personu ar šī Līguma noteikumiem un Individuālā tūrisma līguma (projekta) noteikumiem (ieskaitot brauciena programmu, brauciena cenu, izbraukšanas un iebraukšanas datumiem, apdrošināšanas neesamību, SIA “MR” kontaktinformāciju), kā arī sniegt visu informāciju, kas attiecas uz šīs Trešās personas tiesībām, pienākumiem un atbildību, kas tai rodas gan pirms Tūrisma pakalpojuma izmantošanas, gan tā laikā.
4.4. Klients, kas iegādājas Tūrisma pakalpojuma rezervāciju Trešajai personai par labu, informē šo Trešo personu par Individuāla tūrisma līguma slēgšanas nepieciešamību, ko nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. SIA “MR” nav atbildīgs par Trešo personu atteikšanos slēgt Individuālo tūrisma līgumu.
4.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Vispārējos noteikumos paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi.
4.6. Līguma izpildes gaitā, Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko, telefonsakaru vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu lietošanas traucējumu dēļ, gadījumā ja to darbību nodrošina trešās personas. Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
5. Klienta datu apstrāde.
5.1. SIA “MR” ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana un uzturēšana, 1.2.apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā – arī pakalpojuma piedāvāšana. Klients piekrīt savu personisko datu nodošanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.
6. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana.
6.1. Klientam brīvi un nepārprotami piekrītot saņemt komerciālos paziņojumus un reklāmas materiālus no SIA “MR”, SIA “MR” tos var nosūtīt gan uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto un Klientam no kāda no mobilo sakaru operatoriem piešķirto pieslēguma numuru, gan uz Klienta e-pasta adresi.
6.2. Klients 6.1.apakšpunktā minētajā gadījumā apliecina, ka Klientam nav un Līguma darbības laikā arī nebūs iebildumu gan par turpmāku Klienta reģistrācijas laikā norādītā un Klientam no kāda no mobilo sakaru operatoriem piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Klienta e-pasta adreses izmantošanu, lai pārsūtītu viņam SIA “MR” reklāmas materiālus, jaunumus un līdzīga satura informāciju. Klients neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no šīs informācijas saņemšanas, to var izdarīt nospiežot uz SIA “MR” saņemtās vēstules beigās esošās saites paziņojot par savu vēlmi uz SIA “MR” e-pastu info@braucamkopa.lv
7. Citi noteikumi.
7.1. SIA “MR” ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
7.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Tīmekļa vietnē, ir ekskluzīvs SIA “MR” īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Tīmekļa vietnes modificēšana bez iepriekšējas SIA “MR” piekrišanas ir aizliegta.
7.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.
7.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksimilu vai e-pastu, uz to adresi vai faksimila numuru, kas norādīti Līgumā vai Klienta ceļojuma iegādes brīdī.
7.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10. kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.
7.6. SIA “MR” ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Vispārējos noteikumos pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Tīmekļa vietnē un Vispārējo noteikumu grozījumi tiks akceptēti no Klienta puses, Klientam veicot atzīmi Tīmekļa vietnē vai izmantojot citus nepārprotamus, tiešus vai distancētus saziņas veidus, ar kuriem SIA “MR” var pierādīt Vispārējo noteikumu grozījumu akceptēšanas faktu.
7.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.8. Līgums ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.